Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль
АНГЛИ ХЭЛ:
 
2017.05.17-ны 14.00 цагаас 312 тоот
МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТ:
  • 2017.05.18-нд 
  • Эдийн засгийн хөтөлбөрөөр элсэгчид2017.05.18-нд 14.00 цагт ЭЗБС-ийн 301 тоот  өрөөнд
  • Агроэкологи, байгаль шинжлэл ба газрын харилцаа хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.05.18-нд 14.00 цагт АЭС-ийн150 тоот
  • Мал аж ахуй, биотехнологийн хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.05.18-нд 15.00цагт МААБС-ийн 24 тоот өрөөнд
  • Мал эмнэлэг хөтөлбөрөөрэлсэгчид 2017.05.18-нд 14.00 цагт МЭС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд
  • Инженер технологи, мэдээлэл зүй  хөтөлбөрөөр элсэгчид 2017.05.18-нд 10.00  цаг ИТС-ийн В2 тоот өрөөнд
 Утас: 11341868,  99106255, 91919291, 88806020