Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

  МАГИСТРАНТУРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД


Д/д Индекс Хөтөлбөрийн нэр Түвшин
1 3110101 ХАА-н эдийн засаг E
2 4110101 Нягтлан бодох бүртгэл E
3 4130201 Менежмент E
4 4130401 Аялал жуулчлалын менежмент E
5 4140101 Маркетинг E
6 5410203 Математик загварчлал E
7 5420101 Статистик E
8 8110101 Агрономи E
9 8180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцгийн аж ахуй E
10 8110301 Ургамлын аж ахуй E
11 8110102 Селекци үрийн аж ахуй E
12 8110105 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл E
13 8110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ E
14 8110201 Хөрс судлал E
15 8110203 Агрохими  E
16 8110301 Газар тариалангийн аж ахуй  E
17 8120101 Жимс ногооны аж ахуй  E
18 8210102 Ой үржүүлэг/Ойн аж ахуйн инженер/ E
19 7120104 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ E
20 7310101 Газар зохион байгуулалт E
21 7310102 Газрын үнэлгээ ашиглалт E
22 7310103 Газар зүйн мэдээллийн систем E
23 7310203 Ландшафтын архитектур, төлөвлөлт E
24 5210101 Экологи  E
25 10150101 Байгалийн аялал жуулчлал E
26 5220202 Усны менежмент E
27 5320103 Газрын кадастр E
28 8110401 Зоо инженер E
29 8110403 Зөгийн аж ахуй E
30 8110404 Гахай шувууны аж ахуй E
31 8110501 Мал аж ахуйн технологи E
32 8110103 Тэжээл бэлчээр судлал E
33 7120102 Байгалийн нөөцийн ашиглалт нөхөн сэргээлт E
34 7120103 Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт E
35 8310101 Загас үржүүлэг, аж ахуй E
36 7220401 Таваар судлал E
37 7110201 ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи  E
38 7210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ E
39 7210101 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн судлал E
40 7210102  Мах, махан бүтээгдэхүүн судлал E
41 7880201 Биотехнологи E
42 7880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи E
43 7880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг  E
44 7880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи E
45 7880205 Протеомикс E
46 7880206 Геномикс E
47 7880207 Хүнсний биотехнологи E
48 6180101 Биоинформатик E
49 7880208 Хүнсний микробиологи E
50 8410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй E
51 8410102 Мал эмнэлгийн эм зүй E
52 8410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ E
53 8410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал E
54 8410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал  E
55 7130501 ХАА-н цахилгаан хангамж E
56 7150104 Механик инженер E
57 7150402 Газар тариалангийн усжуулалтын тоног төхөөрөмж E
58 7150105 Машин механизмын ашиглалт E
59 6130301 Мэдээллийн систем E
60 6130201 Програм хангамж Е