Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Хөдөө аж ахуйн их сургууль

ДОКТОРАНТУРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Д/д Индекс Хөтөлбөрийн нэр  
Доктор
1 03110101 ХАА-н эдийн засаг
2 04110101 Нягтлан бодох бүртгэл F
3 04130201 Менежмент F
4 04140101 Маркетинг F
5 05410203 Математик загварчлал F
6 05420101 Статистик F
7 08110101 Агрономи F
8 08180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцгийн аж ахуй F
9 08110301 Ургамлын аж ахуй F
10 08110102 Селекци үрийн аж ахуй F
11 08110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ F
12 08110201 Хөрс судлал F
13 08110203 Агрохими  F
14 08110301 Газар тариалангийн аж ахуй  F
15 08120101 Жимс ногооны аж ахуй  F
16 07120104 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ F
17 07310101 Газар зохион байгуулалт F
18 08110401 Зоо инженер F
19 08110403 Зөгийн аж ахуй F
20 08110404 Гахай шувууны аж ахуй F
21 08110501 Мал аж ахуйн технологи F
22 08110103 Тэжээл бэлчээр судлал F
23 07120103 Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт F
24 07220401 Таваар судлал F
25 07210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ F
26 07210101 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн судлал F
27 07210102  Мах, махан бүтээгдэхүүн судлал F
28 07880201 Биотехнологи F
29 07880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи F
30 07880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг  F
31 07880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи F
32 07880206 Геномикс F
33 06180101 Биоинформатик F
34 08410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй F
35 08410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ F
36 08410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал F
37 08410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал  F
38 07150104 Механик инженер F
39 07150105 Машин механизмын ашиглалт F